01345+0950+6797-00461851017FB-21G-EFIZG-EMPPJ-201J-871M-DRILN531TA