270KTA672CODATA559LBDV318LBX06OAEF622RTCFDV787VK803ORLL401VCVL628VCVL637LEULTA772OTA632GPTT98RS529RWPTHU354GTTT171XVDV121SVDV753