2683+2189+57148260268270G-BWRAG-BWXNG-BWXOG-BYVNG-CBGCG-CBGZG-CDXRG-FGIDG-VETAXV714XW216XX378XX403